close menu

Privacy policy / GDPR

 1. Algemeen

ADVOCATENASSOCIATIE VAN HERREWEGHE -LEFEBVRE -BLONDEEL – DE JAEGER  (KBO 0544.367.166), met zetel gevestigd te 9900 Eeklo, Koningin Astridplein 12 (hierna de Associatie genoemd) is een advocatenkantoor opgericht naar Belgisch recht.

De Associatie heeft als doel de uitoefening van de advocatuur in de meest ruime zin.
In het kader van de uitoefening van haar doel verwerkt de Associatie persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Advocatenassociatie VAN HERREWEGHE -LEFEBVRE -BLONDEEL – DE JAEGER  neemt uw privacy ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De associatie handelt in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (GDPR).

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de associatie per telefoon op het nummer 09/377.15.88 of stuur een mail naar advocaten@ryckaert.com.

 1. Verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming:

ADVOCATENASSOCIATIE VAN HERREWEGHE -LEFEBVRE -BLONDEEL – DE JAEGER  (KBO 0544.367.166), met zetel gevestigd te 9900 Eeklo, Koningin Astridplein 12 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De volgende persoon werd aangesteld binnen onze onderneming als aanspreekpunt:

Sarah Yde
tel. 09 377 15 88
advocaten@ryckaert.com

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

De Advocatenassociatie verwerkt uw persoonsgegevens omwille van onze wettelijk omschreven bevoegdheden en verplichtingen[1], doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:[2]

De Associatie verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar
 • Persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.
 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Associatie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende niet limitatieve doelen:

 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op ons als advocaten rust
 • Ter behartiging van de vitale belangen van u of van een andere natuurlijke persoon
 • Om een correcte juridische dienstverlening mogelijk te maken
 • Het afhandelen van uw (gebeurlijke) betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en (gebeurlijke) reclameboodschappen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om diensten bij u af te leveren
 1. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Associatie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren een bewaartermijn van 10 jaar na het beëindigen van de dienstverlening.

 1. Wie ontvangt uw persoonsgegevens

De Associatie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u. De door ons verwerkte persoonsgegevens zijn dus in principe niet toegankelijk voor derden en worden louter intern gebruikt.

Binnen de Associatie kunnen uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan vennoten en advocaat-medewerkers die uw dossier behandelen, evenals aan het personeel van de Associatie. Zo nodig kan dit ook gebeuren in het kader van bepaalde technische diensten zoals webhosting, cloudcomputing of andere ITC gelinkte ondersteuning. Met dergelijke derden, sluit de Associatie een verwerkingsovereenkomst om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens te garanderen.

De Associatie verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de hierboven vermelde doeleinden aan derden, zoals:

 • Advocaten van andere kantoren die optreden binnen de opdracht gegeven door de Associatie
 • Gerechtelijk mandatarissen
 • Gerechtsdeskundigen
 • Gerechtsdeurwaarders
 • Notarissen
 • Andere advocaten
 • Boekhouders
 • Gerechtelijke instanties;
 • Vertalers
 • Verzekeringsmaatschappijen en/of makelaars

Deze derden en hun medewerkers / personeel / vertegenwoordigers dienen de vertrouwelijke aard van deze persoonsgegevens te respecteren en mogen deze gegevens enkel aanwenden in lijn met de instructies van de Associatie.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

De Associatie gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Associatie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar advocaten@ryckaert.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

De Associatie houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

U dient wel voor ogen te houden dat de Associatie gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.[3]

De Associatie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission@privacycommission.be

[1] Zie hieromtrent: Artikel 488 Gerechtelijk Wetboek en verder, en met name artikel 495 Gerechtelijk Wetboek.

[2] Artikelen 8, 9 en 10 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming bepalen verschillende categorieën van bijzondere en/of gevoelige gegevens: Onder meer de verwerking van gegevens van minderjarigen, strafrechtelijke gegevens of de verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

[3] U vindt uw verschillende rechten en de uitzonderingen vanaf artikel 13 Algemene Verordening Gegevensbescherming.

icon icon