close menu

Algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de specifieke opdracht die u ons geeft, inhoudende het verlenen van advies en/of het verstrekken van diensten. U vertrouwt uw dossier toe aan Advocatenassociatie Van Herreweghe – Lefebvre – Blondeel – De Jaeger, met commerciële benaming Ryckaert & Partners met ondernemingsnummer 0544.367.176, gevestigd te 9900 Eeklo, Koningin Astridplein 12. De associatie is uw contractspartij ongeacht aan welke advocaat verbonden met de associatie uw dossier in functie van de respectievelijke vakgebieden werd toevertrouwd.
  2. Indien wij van oordeel zijn dat er in uw dossier opdrachten moeten worden gegeven aan externe juridische adviseurs, dan zullen wij deze met zorg uitkiezen en namens u aanstellen. Tenzij anders overeengekomen, zult u bijgevolg rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de betaling van hun staat van ereloon en kosten. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor handelingen, fouten of nalatigheden van genoemde adviseurs.
  3. Behoudens andersluidende overeenkomst zal ons ereloon voor professionele en intellectuele dienstverlening worden bepaald op basis van een uurtarief zijnde de tijd die aan een opdracht wordt besteed, met inbegrip van de reistijd. Daarnaast dient u ook de onkosten die wij bij de uitvoering van de opdracht moeten maken, te vergoeden, evenals de kosten voor de hierboven genoemde door ons aangestelde externe juridische adviseurs.
  4. U verbindt er zich toe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, aan ons te verstrekken nodig voor de uitvoering voor de aan ons toegekende opdracht. Als klant staat u in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de namens u verstrekte informatie.
  5. U vrijwaart ons als advocaat tegen elke aanspraak van derden die het gevolg zou zijn van de door u aan het kantoor toevertrouwde werkzaamheden, tenzij zulke aanspraak op een fout van ons als advocaat zou berusten.
  6. Onze aansprakelijkheid met inbegrip van de individuele aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hieruit voortvloeit is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de dekking onder de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering aangegaan door de betrokken balie (Gent en Dendermonde) dewelke momenteel € 1 250 000,00 per schadegeval bedraagt. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet zou dekken, zonder dat wij hieraan fout hebben, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van € 5 000,00.
  7. Elke kosten- en ereloonstaat geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag recht op verwijlsintresten berekend tegen de intrestvoet vermeld in de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, met een minimum van 8%. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling is tevens een forfaitaire vergoeding van 10 % van de ereloonstaat verschuldigd, uit hoofde van conventionele schadevergoeding met een minimum van € 100,00. Elke ereloonstaat wordt geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard, behoudens nauwkeurige en gedetailleerde klacht te betekenen binnen een termijn van 14 kalenderdagen na datum van de staat en dit bij aangetekend schrijven.
  8. De overeenkomst die u met onze associatie aangaat is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is naar het geval enkel de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, respectievelijk Dendermonde (bijkantoor Moerzeke), de Rechtbank van Eerste Aanleg van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent of Dendermonde (bijkantoor Moerzeke) of het Vredegerecht van het kanton Eeklo, respectievelijk Hamme (bijkantoor Moerzeke) bevoegd, onverminderd het recht van de associatie om het geschil aanhangig te maken voor de Rechter van de woonplaats van verweerder.
icon icon