close menu

Muriel Van Herreweghe

INFORMATIE TEN BEHOEVE VAN DE CLIËNTEN
En
VOORWAARDEN VAN DE SAMENWERKING
(Mr. Muriel Van Herreweghe)

 1. Algemeen.

Op 14 augustus 2013 werd de wet van 17 juli 2013 houdende de invoeging van Boek III “Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen”, in het Wetboek van economisch recht en rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Krachtens deze nieuwe Wet dienen advocaten als dienstverstrekkers aan een aantal nieuwe verplichtingen te voldoen.

Mr. Muriel Van Herreweghe houdt er aan haar cliënten deze informatie te verschaffen door middel van huidig document, dat wordt afgegeven ter gelegenheid van de eerste consultatie, dan wel na de eerste consultatie per mail wordt overgemaakt en ter inzage beschikbaar is in de wachtzaal.

 1. Uw advocaat en zijn kantoor.

U vertrouwt uw dossier toe aan de Advocatenassociatie Van Herreweghe – Lefebvre – Blondeel – De Jaeger, met commerciële naam: ‘Ryckaert & Partners’. Deze laatste wordt dus uw contractspartij.

Afhankelijk van het specifieke vakgebied zal u namens en voor rekening van genoemde advocatenassociatie worden bijgestaan door de advocaat-vennoten of advocaat-medewerkers van de associatie. In uw geval is dit Mr. Muriel Van Herreweghe, advocaat in België, met ondernemingsnummer 0812.598.296 en is ingeschreven aan de balie van Gent.

Mr. Muriel Van Herreweghe oefent het beroep van advocaat uit als vennoot van de Advocatenassociatie Van Herreweghe – Lefebvre – Blondeel – De Jaeger, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

De zetel van het kantoor is gevestigd te 9900 Eeklo, Koningin Astridplein 12.

Het ondernemingsnummer van Advocatenassociatie Van Herreweghe – Lefebvre – Blondeel – De Jaeger is 0544.367.166.

Mr. Muriel Van Herreweghe maakt, in het kader van haar beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten of multidisciplinaire partnerschappen.

Per e-mail kan u Mr. Muriel Van Herreweghe bereiken via muriel.vanherreweghe@ryckaert.com.

De beroepsaansprakelijkheid van Mr. Muriel Van Herreweghe is verzekerd bij AMLIN Europe NV via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899.

Onze aansprakelijkheid met inbegrip van de individuele aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hieruit voortvloeit is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de dekking onder de toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering aangegaan door de betrokken balie (Gent en Dendermonde) dewelke momenteel € 1 250 000,00 per schadegeval bedraagt. Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet zou dekken, zonder dat wij hieraan fout hebben, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van € 5 000,00.

 1. Uw advocaat en zijn dienstverlening.

U kan bij Mr. Muriel Van Herreweghe terecht voor onder meer volgende diensten:

– Juridisch advies;

– Bijstand bij geschillen voor rechtscolleges;

– het voeren van onderhandelingen;

– Redactie contracten.

Voor de uitvoering van zijn opdracht rekent de advocatenassociatie Van Herreweghe – Lefebvre – Blondeel – De Jaeger enerzijds “kosten” aan en anderzijds “erelonen”, waarop 21 % BTW wordt aangerekend.

De “kosten” bestaan uit de kantoorkosten, de gerechtskosten en in voorkomend geval de diverse kosten.

A. De kantoorkosten bestaan uit:

Opening dossier (aanmaak / boekhouding / sluiting / archivering):100,00 EUR
Gewone brief per stuk:10,00 EUR
Aangetekende brief per stuk:15,00 EUR
E-mail per stuk:10,00 EUR
Kopie per stuk:0,30 EUR
Kleurenkopie per stuk:0,60 EUR
Dactylografie per blz. andere dan briefwisseling:10,00 EUR
Opvraging rijksregister:Werkelijke kostprijs
Verplaatsingskosten per km (bv. verplaatsing naar een rechtbank):0,50 EUR
Digitaal Platform Advocaat kostprijs per neerlegging stuk9,00 EUR

B. De gerechtskosten zijn de kosten verbonden aan een bepaalde gerechtelijke procedure. Zij bestaan hoofdzakelijk uit de kosten verbonden aan de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, de rechten betaald aan een rechtbank, en de kostprijs van bepaalde administratieve attesten.  Ook de kosten van een gerechtsdeskundige aangesteld door de Rechtbank, vallen onder de noemer gerechtskosten.

De gerechtskosten dienen meestal te worden voorgeschoten door de eisende partij.  De rechtbank beslist welke partij de kosten in de loop van het geding zal voorschieten en wie deze kosten uiteindelijk zal moeten betalen (soms worden de kosten verdeeld tussen de partijen).

Voor wat betreft de gerechtsdeurwaarderskosten zal de advocaat aan de cliënt de factuur op zijn naam laten opmaken en aan hem ter betaling overmaken.  Voor wat betreft andere kosten zal de advocaat deze voorschieten en verrekenen in zijn factuur aan de cliënt.

De gerechtskosten worden binnen de mate van het mogelijke verhaald op de tegenpartij.

C. De diverse kosten worden eveneens aangerekend aan kostprijs. De diverse kosten zijn kosten verbonden aan een dossier en die geen gerechtskosten of kantoorkosten zijn.

Het “ereloon” is de vergoeding voor de intellectuele prestaties van de advocaat en bevat eveneens de algemene kantoorkosten (huur kantoor, secretariaat, …)

Er zijn meerdere mogelijkheden van aanrekenen van ereloon.

Wanneer prestaties worden aangerekend aan een uurtarief, hanteert de advocatenassociatie standaard uurtarief van 125, 00 EUR, meer BTW 21 %, behoudens andersluidende afspraken met de cliënt.

De associatie kan voor de aanvang van de opdracht en tijdens de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen (provisies), berekend in functie van de te verwachten kosten en prestaties.

Bij de beëindiging van de opdracht wordt steeds een gedetailleerde staat van kosten en erelonen opgesteld, waarbij de voorschotten in mindering worden gebracht op het totaal verschuldigde bedrag.

De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en erelonen aan de associatie binnen de veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. Na betaling wordt ook de corresponderende factuur overgemaakt.

Elke staat geeft van rechtswege en zonder ingebrekestelling vanaf de vervaldag recht op verwijlintresten aan 8 % per jaar. Van rechtswege en zonder ingebrekestelling is een forfaitaire vergoeding van 10 % van de staat verschuldigd, uit hoofde van de conventionele schadevergoeding, met een minimum van 100 euro. Elke staat wordt geacht te zijn goedgekeurd en aanvaard, behoudens nauwkeurige en gedetailleerde klacht te betekenen binnen een termijn van 8 kalenderdagen na datum van de staat bij aangetekend schrijven.

De overeenkomst die u met Advocatenassociatie Van Hereweghe – Lefebvre – Blondeel – De Jaeger aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is, naar het geval, enkel de rechter van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, respectievelijk Dendermonde (bijkantoor Moerzeke), de Rechtbank van Eerste Aanleg van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent of Dendermonde (bijkantoor Moerzeke) of het Vredegerecht van het kanton Eeklo, respectievelijk Hamme (bijkantoor Moerzeke) bevoegd.

Elke invordering van een gedeclareerde staat van ereloon en kosten wordt vooraf gegaan door een poging tot minnelijke regeling via oproeping in verzoening voor de Vrederechter te Eeklo of Hamme.

Indien u over een rechtsbijstandsverzekering beschikt, moet u mogelijks zelf niet betalen en dekt de verzekering de kosten en het ereloon van de door u gekozen advocaat. Wij verzoeken u dan ook vooraf te verifiëren of u over een toepasselijke rechtsbijstandsverzekering (voertuig, familiale, brand, uitbating, etc…) beschikt en ons dit mee te delen.

 1. Informatie en verwerking van de persoonsgegevens

Na het toevertrouwen van uw dossier informeert de advocaat de cliënt stipt over de uitvoering van zijn opdracht en over het verloop en de behandeling van de zaak.

De cliënt heeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van de advocaat, alle nuttige informatie aan de advocaat.

De cliënt geeft de uitdrukkelijke toestemming aan de advocaat om deze informatie, en desgevallend de persoonsgegevens, gegevens betreffende de strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en de bijzondere persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden binnen het voorwerp van het dossier en de toevertrouwde taak aan de advocaat.

De advocaat behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op zijn gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het fundamenteel recht op vrijheid van meningsuiting of informatie en/of de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

De cliënt heeft het recht om een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van zijn persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van zijn toestemming of bezwaar op de verwerking van zijn persoonsgegevens aan de advocaat te richten.

De advocaat verbindt zich ertoe om binnen een termijn van één maand de cliënt van een gemotiveerd antwoord op zijn verzoek te voorzien. Afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en van het aantal verzoeken kan die termijn indien nodig met nog eens twee maanden worden verlengd. Dit antwoord moet op gemotiveerde wijze aangeven waarom de advocaat (niet) ingaat op het (de) gevraagde verzoek(en) van de cliënt.

De advocaat behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

Voor het overige wordt hier verwezen naar de GDPR policy die is terug te vinden op onze website.

 1. Beroep op derden

Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat de advocaat, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten van zijn opdracht.

Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan de advocaat.

De advocaat doet slechts met uitdrukkelijke instemming van de cliënt een beroep op andere derden, zoals notarissen, deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt.

De advocaat is niet aansprakelijk voor de handelingen, fouten of nalatigheid van de betrokken derden.

 1. Derdengelden

De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de korst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten van de advocaat te betwisten en betaling van de ingehouden bedragen te vorderen.

Het feit dat de advocaat openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de cliënt om de verschuldigde BTW daarop te voldoen, en dit via een of meer afzonderlijke betalingen aan de advocaat voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag aan BTW te voldoen.

De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

 1. Voor informatie of bij klachten.

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u Mr. Muriel Van Herreweghe bereiken:

 • Via post op het adres: Koningin Astridplein 12 te 9900 Eeklo;
 • Via e-mail op het adres: muriel.vanherreweghe@ryckaert.com;
 • Via telefoon op het nummer: 09 377 15 88.
 1. Beëindiging van de overeenkomst

De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vorderen.

Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terug bezorgen.

De advocaat kan ten allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

 1. Beroepsregels en gedragscodes.

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Gent is Mr. Muriel Van Herreweghe onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van haar balie die geraadpleegd kunnen worden bij de Orde van Advocaten van de Balie van Gent:

Directeur van het kabinet:            Natalie Van Petegheme-mail: stafhouder@balie-gent.skynet.be
Medewerker:     Caroline Rogieste-mail: caroline@balie-gent.skynet.be
Medewerker:     Frie Vanderstraetene-mail: frie@balie-gent.skynet.be
Telefoon:            09 234 56 20fax:        09 234 56 21
E-mail (algemeen):          secretariaat@balie-gent.skynet.be
AdresOpgeëistenlaan 401/P
9000 Gent

Mr. Muriel Van Herreweghe is onderhevig aan buitengerechtelijke geschillenbeslechting, voorzien in volgende gedragscode of reglement: Deontologische Codex van balie Gent  van 30.09.2014.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij het secretariaat van balie Gent, Gerechtsgebouw, Opgeëistenlaan 401/P, 9000 Gent, tel: 09 234 56 20

 1. Toepasselijk recht en geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing.

Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Zij laten voorafgaand aan elke procedure bij voorkeur de zaak oproepen tot minnelijke schikking voor de rechtbank of voor een daartoe bevoegde instantie bij de Orde van Advocaten (zie onder punt 9).

icon icon